Forum » Covid 19 » Öppet brev till förbundet

Öppet brev till förbundet

7 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Per Flerén
Bild för Per Flerén
Öppet brev till förbundet

1 Jag mottog ett mail från Bridgeförbundet per 2020-06-23 med rubriken ”Tankar inför uppstart efter Covid-19”.

Mailet innehöll en ”checklista vid uppstart av bridgen på våra klubbar”.

Rubriken på mailet är missvisande. Oaktat sakinnehållet i det relativt kortfattade mailet, består mailet huvudsakligen av den ovan nämnda checklistan (bilaga). Checklistan redovisar ett antal åtgärder för uppstart av fysiskt bridgespel under pågående pandemi - inte efter Covid-19.

Av FHM allmänna råd, HSLFFS 2020:12, framgår att, för att undvika spridning av covid-19 bör föreningar, om det är möjligt, skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf

Hur kommer det sig att förbundet väljer att göra en sådan kommunikation mitt under pågående pandemi?

Ska förbundets kommunikation förstås som att förbundets inställning är att bridgeklubbarna nu ska inleda förberedelser för uppstart av fysiskt bridgespel på klubb, trots den aktuella pandemin och den fortsatta smittspridningen i det svenska samhället och internationellt?

Bör inte förbundet verka för att FHM allmänna råd följs?

2 I den ovan nämnda checklistan från förbundet framgår det under rubriken ”Kontaktsmitta” att de genomgående principerna om handhygien och avstånd (minst 1,5 meter) fortfarande är mycket viktiga!”

Enligt FHM allmänna råd, HSLFFS 2020:12, se länk ovan, bör alla hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum.

Enligt 1177 Vårdguiden bör det fysiska avståndet vara 2 meter eller mer.

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/om-att-halla-avstand/

1177 Vårdguiden samarbetar med FHM.

Vilken sakkunskap har förbundet då förbundet gör bedömningen att det är tillräckligt med ett avstånd om 1,5 meter?

Hur har förbundet kommit till slutsatsen att enbart 1,5 meter är tillräckligt?

3 Oaktat FHM rekommendation om att alla bör hålla avstånd till varandra anger förbundet i checklistan under rubriken ”Bordskryss” att ett ”bordskryss” av plexiglas/plast har tagits fram. Krysset skapar individuella luftzoner för spelarna.

Närmare beskrivning, gå till www.svenskbridge.se/covid19. Svenska Bridgeförlaget kan hjälpa dig med upplysningar och leveranser av bordskryss. Se även www.bridgeforlaget.se. För beställning kontakta order@bridgeforlaget.se eller ring 020 - 52 13 13.

Förbundet väljer med andra ord att ge klubbar och spelare vägledning till hur fysiskt spel vid bord kan arrangeras med hjälp av bordskryss under pågående pandemi i konflikt med FHM rekommendation om att hålla avstånd till varandra (det finns inget skäl att använda bordskryss efter covid-19).

Jag har uppfattat att det inte är säkerställt att smittspridning via droppsmitta förhindras vid användande av bridgekryss.

Bör inte förbundet verka i enlighet med de allmänna råd som utfärdats av FHM?

Bör förbundet kommunicera/förmedla verktyg, såsom bordskryss, vilka potentiellt kan orsaka ytterligare smittspridning?

4 Av FHM allmänna råd framgår att, för att undvika spridning av covid-19, bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper………begränsa sina sociala kontakter, undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Vissa av bridgespelarna är över 70 år.

Bör inte förbundets kommunikation och checklista särskilt beakta de äldre bridgespelarna och de som tillhör riskgrupper?

5 Av förbundets stadgar, §1, framgår att ändamålet med SBF är att fungera som centralorganisation för anslutna klubbar och dfb och i bridgefrågor råda och bistå dessa, d v s förbundet är en partsorganisation för bridgeklubbarna.

Oaktat förbundets ändamål, bör inte förbundet även verka i enlighet med FHM allmänna råd och verka för bridgespelarnas liv och hälsa?

Med vänlig hälsning,
Per Flerén

Martin Löfgren

SVAR PÅ ÖPPET BREV FRÅN PER FLERÉN:

(Inklusive skriftligt besked från Smittskydd)

Huvudbudskapet i de material vi sänt ut har varit:

  • Myndigheternas riktlinjer ska följas. Dessa kan bl a delas in i rent kvantifierbara mål (50 personer, 70+, 1,5 eller 2 m avstånd) och i mer allmänna mål (tvätta händerna ofta, kom inte om du känner dig sjuk eller kan tänkas vara smittad).

  • Som huvudregel har vi valt att inte kvantifiera. Regeln om 50 personer (där det också råder tvist om bridgen omfattas eller inte) och rekommendationer om 70+ är saker som kan ändras på kort varsel, såväl till en mer restriktiv hållning som till lättnader. Ett undantag vi gjorde var 1,5 meters avstånd, som kan vara 2 eller 1 meter eller 1,8 meter (”6 feet”) beroende på var man läser. Orsaken till att vi beskrev det var att framhålla att avståndet mellan två personer som sitter oskyddat vid ett bridgebord är för litet ur smittskyddssynpunkt.

  • Kvantifierade mål löper alltid risken att ändras med tiden med hänsyn till läget och nyvunnen kunskap. Att gruppen 70+ möjligen skulle ändras framkom för några veckor sedan (ref uttalande Anders Tegnell 18 maj), även om det inte då blev någon ändring. Att då skriva en definition utöver att följa riktlinjer känns inte riktigt. Det kan ju också bli väldigt fel om läget skulle förvärras och nya rön säger att man bör utöka riskgrupp till 60+ och endast 10 personer får mötas.

  • Av dessa skäl har vi i skrivelser valt att nöja oss med ”riskgrupp(er)” utan att definiera den/-m, men i stället hänvisa till myndigheterna.

  • Rekommendationer som är mer allmänna har vi valt att ta upp eftersom vi bedömer att de inte kommer att ändras, som ex vis att tvätta händer, hålla avstånd och inte komma sjuk till en klubb.

  • Stort fokus har lagts på det personliga ansvaret och på dialogen i klubbarna.

  • Det personliga ansvaret kommer att vara avgörande. En klubb har endast undantagsvis möjlighet att kolla vem som tvättar händerna eller har bakomliggande sjukdomar som gör att en person befinner sig i en riskgrupp. Klubben har inte möjlighet att veta om att en medlem känner sig småkrasslig eller träffat personer som insjuknat - men det vet personen!

  • Dialogen i klubbarna anser vi vara nödvändig. Ett ”diktat” från förbundet får aldrig lika stor legitimitet som en diskussion lokalt, eller ens ett styrelsebeslut som fattas av människor jag som medlem har en relation till.

Naturligtvis ska klubben föra diskussioner om ett återöppnande! När ett sådant kan ske är en annan sak, men alla förstår att det inte är optimalt att vänta tills allt är ”över” till att påbörja planeringen.

Över hela världen ”öppnar man upp” i olika (och möjligen olika kloka) tempon, trots att pandemin inte är över ännu. Risker med lättnader vägs mot faror med att vara ”för” stängda, bl a den psykiska påfrestningen isoleringen innebär.

Klubbars förutsättningar är olika. Någon i ett område med inga eller mycket få smittade förstår inte varför inte de kan spela, förutsatt att man inte tar emot gäster utifrån. Några anser att lösningar som dem som presenteras i checklistan gör dem trygga att delta, och anser att placeringen av ett bordskryss och övriga åtgärder gör att man inte exponerar sig socialt. Andra håller inte med och väljer att stanna hemma, några styrelser väljer att hålla klubben stängd.

Idag går människor och handlar eller till en restaurang och äter. Det är upp till var och en att bestämma om man bedömer detta som görbart utifrån ens egen situation och utifrån de riktlinjer som bl a rekommenderar människor i riskgrupp att begränsa sina sociala kontakter.

Garantier kan inte lämnas på någonting. Vi har bedömt att, med ett bordskryss som går 70 cm upp från bordet och ut närmare 20 cm ut från bordskanten och som har en öppning om 6 cm i nerkant, risken för att virus ”studsar” på bordets underlag och finner kraft att flyga upp i ansiktet på bordskamrater är mycket liten. Säger vi att ett bordskryss gör hela bridgemiljön smittsäker? Nej, det gör vi inte, men i kontakt med Smittskydd ansågs dock att lösningen var bra.

Här är text från ett mail som vi fick 30 juni som svar på vår skrivelse av den 12 juni till Smittskydd Väst. Vi får beklaga att det tagit tid att få det skriftligt, men var och en inser att dessa myndigheter har en stor arbetsbelastning för närvarande. Noteras bör att de fått specifika dimensioner, inklusive öppningen i nerkant:


Hej!

Har gått igenom det upplägg som beskrivs och finner att det om det följs verkar kunna reducera smittrisken så mycket att bridgespel under dessa förutsättningar bör kunna genomföras.

• Covid-19 är en droppsmitta, så bland de viktigaste punkterna anser jag vara de beskrivna plexiglasskydden mellan spelarna vid samma bord.
• Punkt nummer två i rangordningen är att man också glesar mellan borden/reducerar antalet personer som spelar, så att avstånd kan hållas mellan de olika kvartetter som spelar.
• Tredje stora risksituationen anser jag vara när man byter spelbord. Då riskerar trängsel att uppstå. Så att detta sker under ordnade former och under strikt övervakning av tävlingsledaren är avgörande för att förhindra smitta.

Med vänlig hälsning
Peter Nolskog
Bitr. smittskyddsläkare

Smittskydd Västra Götaland
Västra Götalandsregionen
Skaraborgs Sjukhus
541 85 Skövde
Webb: www.vgregion.se/smittskydd

Så, för den spelare som har valet om h*n ska gå och handla, äta på en restaurang eller spela på en bridgeklubb kanske de åtgärder man gemensamt vidtar upplevs som tillräckligt säkra, Kanske tycker man att det ändå är för tidigt nu.

Medvetenheten om pandemin och riskgrupper är idag avsevärt högre än för ett par månader sedan. De som befinner sig i en definierad riskgrupp känner normalt en oro att besöka en offentlig plats, och detta ska givetvis respekteras. Vi anser dock att de som önskar spela under tillräckligt säkrade omständigheter ska kunna göra det – om klubben och dess medlemmar anser detta görligt.

I det öppna brevet ställdes en fråga om grannländerna. Eftersom detta svar blir långt nog ska vi summera svaren vi fått (på en för bara några dagar sedan begärd uppdatering), från Norge, Danmark och Finland på annan plats. Det räcker här att säga att man hänvisar till myndigheternas riktlinjer och varken förbjuder eller påbjuder klubbspel, men att verksamheterna startar upp.

Men oavsett smittläge måste man beakta den miljö man befinner sig i. Situationen varierar. Ett extremt exempel är Nya Zeeland som nu i nationella ”Stage 1” öppnar upp bridgen utan några restriktioner på klubbnivå, men detta i ett land där man lyckats begränsa smittspridningen till noll genom att kunna (och vilja) stänga sina gränser. Situationen är annorlunda i Norge, och återigen annorlunda i Sverige. Man måste helt enkelt bedöma efter landets och regionens smittläge!

Som summering: vi kan inte se att det är vare sig fel eller mot myndigheternas regler och rekommendationer att uppmuntra till diskussioner inom klubbarna om återöppnande av verksamhet, så länge som riktlinjer följs och klubbens medlemmar är överens om att de åtgärder som vidtas upplevs som skapande trygghet.

För SBFs styrelse

Martin Löfgren
Ordförande

Carl-Henrik Nauclér

Stor eloge till nya styrelsen för detta första år. Det blev knappast vad någon tänkt med corona, mixedlandslaget etc, men tycker ni gjort det bästa av en svår situation och varit föredömligt aktiva, synliga och tydliga i er kommunikation.

Per Jephson

Efter att mödosamt ha tagit mig igenom denna ”filibuster” (jag hyllar ju principen att ”det som inte kan sägas på tre meningar är inte värt att sägas”… till skillnad från förbundsledamöter vars filosofi verkar vara ”det som kan sägas på mindre än tre A4-sidor är inte värt att sägas”) tycker jag ändå att ”icke-diktatet” kan förleda våra klubbar i en falsk trygghet, det finns inga som helst vetenskapliga belägg för att ”studsande virus” blir inaktiva i det ögonblick de lämnar det respiratoriska systemet (vilket smittskyddet inte heller hävdar…).
Quis custodiet ipsos custodies?

Lars Adie

Per Jephson skrev:


Efter att mödosamt ha tagit mig igenom denna ”filibuster” (jag hyllar ju principen att ”det som inte kan sägas på tre meningar är inte värt att sägas”… till skillnad från förbundsledamöter vars filosofi verkar vara ”det som kan sägas på mindre än tre A4-sidor är inte värt att sägas”) tycker jag ändå att ”icke-diktatet” kan förleda våra klubbar i en falsk trygghet, det finns inga som helst vetenskapliga belägg för att ”studsande virus” blir inaktiva i det ögonblick de lämnar det respiratoriska systemet (vilket smittskyddet inte heller hävdar…).
Quis custodiet ipsos custodies?

Det är ingen som påstår att de blir inaktiva heller, bordskryss har du för att förhindra att viruset ska spridas via luften från en person till annan och det räcker inte som åtgärd men är en bra sak.

Per Jephson

OK… tycker ändå att formuleringen ”risken för att virus ”studsar” på bordets underlag och finner kraft att flyga upp i ansiktet på bordskamrater är mycket liten” är kvalificerat snömos….

Per Flerén
Bild för Per Flerén

Bäste Martin Löfgren,

Tack för ert svar, nedan ett par repliker:

1 Ni skriver att myndigheternas riktlinjer ska följas. Detta framgår också av det mail som ni skickade den 23 Juni. Ni skriver även att ni ”uppmuntrar till diskussioner inom klubbarna”. För att uppmuntra till diskussioner behövde emellertid inte förbundet bifoga checklistan. Med checklistan uppmuntrar förbundet inte bara till diskussioner, förbundet ger även vägledning till fysiskt spel på bridgeklubb under nuvarande pandemi trots att detta är i konflikt med FHM allmänna råd, HSLFFS 2020:12.

Av rådet framgår att, för att undvika spridning av covid-19 bör föreningar, om det är möjligt, skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Vidare, innebär fysiskt spel vid bridgebord i enlighet med förbundets checklista även att regeln om att hålla avstånd till varandra inte beaktas.

Slutsats: Förbundets budskap i mail och checklista i) att följa myndigheternas riktlinjer och ii) under nuvarande pandemi samtidigt ge vägledning till att starta upp fysiskt bridgespel, är inte förenliga.

2 Jag noterar att biträdande smittskyddsläkaren liksom förbundet gör en bedömning, vilket kan liknas med en kvalificerad gissning. Det är med andra ord inte säkerställt att bordskryssen hindrar vidare smittspridning. I en inomhusmiljö där man befinner sig nära varandra kan jag mycket väl tänka mig att lokalens ventilation kan påverka hur virus från utandningsluften förflyttar sig. Oaktat mina spekulationer är min poäng att biträdande läkaren och förbundet gör en bedömning, det är inte säkerställt att bordskryssen förhindrar vidare smittspridning.

Slutsats: Det är inte säkerställt att fysiskt spel vid bridgebord med användande av bordskryss förhindrar vidare smittspridning.

Sista kapitlet i berättelsen om covid19 är ännu inte skrivet, ännu är inte alla vaccinerade och faran över. Beaktar inte befolkningen reglerna från myndigheterna finns risk för fortsatt smittspridning.

I vår familj arbetar två av oss numera i bostaden, den tredje arbetar i vården på Nya Karolinska. Vi som arbetar i bostaden har ansvarsfulla arbetsgivare som givit tydliga instruktioner att vi strikt ska följa FHM rekommendationer vilket innebär att vi tills vidare inte, under några som helst omständigheter, skall delta i fysiska möten, och inte resa i tjänsten om det inte är absolut nödvändigt. Sådan absolut nödvändighet skall prövas särskilt.

I syfte att förhindra vidare smittspridning kommer vi således inte att delta i några fysiska möten tills vidare, inte heller för att spela bridge (även om jag som många andra längtar till de gröna borden).

Min sympati går till alla de hjältar i den svenska vården som dagligen slåss mot detta virus och där många har en mycket begränsad sommarsemester att se fram emot.

Logga in för att kommentera